Algemene Voorwaarden

Serviceovereenkomst

 

Definities:


* Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of digitale lidmaatschappen op afstand aan consumenten aanbiedt;
* Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
* Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of digitale lidmaatschappen, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
* Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
* Dag: kalenderdag;
* Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
* Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
* Lidmaatschap of lidmaatschap: maandelijks lidmaatschap (Basis of Premium) voor onbepaalde tijd tenzij anders aangegeven bij een eventuele actie, aanbieding of promotie. Dit kan voor een periode van 1 maand, 3 maanden en 6 maanden zijn die stilzwijgend wordt verlengd voor een periode van één maand en waarvan het lidmaatschap wordt verworven door betaling met welk betalingssysteem dan ook geschikt voor maandelijkse betalingen.
* Website/Dienst: Het geheel van overeengekomen activiteiten en te leveren diensten, services en producten tussen ondernemer en consument waaronder maar niet beperkt tot cursussen, coaching trajecten, masterclasses, LIVE clinics en andere producten.
* CryptoCoiners: verwijst naar het geheel van Diensten dat erop is gericht om de kennis van mensen te verhogen. CryptoCoiners is op verschillende manieren toegankelijk (internet, mobiele applicatie etc.), zowel gratis als tegen betaling, afhankelijk van de aanbieding waarvan het lid gebruikmaakt.


Identiteit van de ondernemer


RDV Opleidingen en Entertainment BV

Handelend onder de naam “CryptoCoiners”.

Bereikbaarheid:
[email protected]

Toepasselijkheid


* Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument en is van toepassing op het gebruik van onze Website, onze dienstverlening en eventuele promoties.
* Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
* Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
* Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
* Door deel te nemen aan ons lidmaatschap, aanbiedingen of andere mogelijkheden die wij aanbieden op {website} en/of onze Website accepteert u de bepalingen in deze overeenkomst en erkent juridisch gebonden te zijn en zult u zich ook op dezelfde wijze als of u deze overeenkomst zou hebben getekend hieraan houden.
* CryptoCoiners is een initiatief van RDV Opleidingen en Entertainment BV, deze BV is geautoriseerd voor het gebruik van het merk en enig ander intellectueel eigendomsrecht van CryptoCoiners op het Internet en elders.
* Overeenstemmend met Artikel 3 van deze Serviceovereenkomst behouden we ons het recht voor bepalingen te veranderen, toe te voegen of te verwijderen. Door gebruik te maken van één van de lidmaatschap en/of de Website na eventuele veranderingen zoals uiteengezet in Artikel 3 van deze Serviceovereenkomst, bevestigt u dat eventuele veranderingen u ter hand zijn gesteld en accepteert u de veranderingen. Wij raden u aan regelmatig de Serviceovereenkomst te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Indien u de gewijzigde Serviceovereenkomst niet accepteert mag u de lidmaatschappen en/of de Website, niet langer gebruiken en, indien nodig, op dat moment uw account en/of lidmaatschap opzeggen door een schriftelijke opzegging te richten aan onze klantenservice.


1. De Serviceovereenkomst


Deze Serviceovereenkomst is van toepassing, mits anders bepaald, op uw gebruik van de websites die eigendom zijn van RDV Opleidingen en Entertainment BV en de handelsnaam CryptoCoiners, inclusief zonder daartoe gelimiteerd te zijn www.cryptocoiners.nl, www.iosacademie.nl en iedere andere Nederlandse website in ons eigendom en/of onder ons beheer nu en in de toekomst (tezamen: “Website”), en op alle lidmaatschappen die door ons worden aangeboden op onze Website nu of in de toekomst.


2. Geheimhouding


U bent zelf en volledig verantwoordelijk voor het geheim houden van uw wachtwoord. U dient ons direct te informeren indien uw account gebruikt wordt door een derde zonder uw toestemming of indien u vermoedt dat dit het geval is. Tevens dient u ons onmiddellijk te informeren in geval uw betaalgegevens door een derde gebruikt worden die hier geen toestemming voor heeft verkregen. In alle hierboven beschreven gevallen bent u volledig aansprakelijk voor elk ongeautoriseerd gebruik van de lidmaatschappen waar u geabonneerd op bent tot 72 uur nadat u onze klantenservice schriftelijk (e-mail is voldoende) hebt geïnformeerd.

U kunt contact opnemen van de klantenservice per mail: [email protected]


3. Gebruik van onze Website, lidmaatschappen en diensten


U heeft beperkt, gelimiteerd en niet overdraagbaar recht op de de informatie die u binnen het lidmaatschap of de aangeschafte dienst wordt aangeboden na deelname aan een basis of premium lidmaatschap, of losse dienst/product.
Het lidmaatschap, Website, en/of Dienst is slechts geldig voor uw persoonlijke, niet commerciële gebruik, en geldt slechts op voorwaarde dat u volledig voldoet aan de bepalingen van deze Serviceovereenkomst.Het is niet toegestaan uw lidmaatschappen over te dragen aan derden. Het is niet toegestaan om per persoon meer dan één lidmaatschap te hebben. U begrijpt en accepteert dat uw lidmaatschap persoonlijk is en niet bestemd voor commercieel gebruik. Het is niet toegestaan en tevens af te raden dat u uw account en wachtwoord doorgeeft aan derden. U bent zelf verantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van alle kosten die CryptoCoiners in rekening brengt voor de lidmaatschappen, aanbiedingen of andere Producten waarop u bent geabonneerd.

Door akkoord te gaan met de voorwaarden en Serviceovereenkomst van CryptoCoiners, door bijvoorbeeld het afsluiten van een lidmaatschap, geeft u aan een geldig emailadres te hebben waarop wij u kunnen informeren. Door gebruik van een lidmaatschap en/of de Website accepteert u de voorwaarden van deze Serviceovereenkomst en stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Serviceovereenkomst. Indien u op enig moment in strijd handelt met de bepalingen in deze Serviceovereenkomst, behouden wij ons het recht voor om uw lidmaatschap op onze lidmaatschappen en/of uw Account te annuleren of te beëindigen, en u de toegang en het gebruik van de Website (of een deel hiervan) en/of van onze lidmaatschappen te ontzeggen.

Wij behouden ons het recht voor deze Serviceovereenkomst op enig moment aan te passen of de kosten verbonden aan onze lidmaatschappen, Website en/of Dienst te wijzigen. Bij wijziging van kosten zullen wij u op de hoogte brengen van de veranderingen. Een aangepaste versie van deze Serviceovereenkomst is van kracht vanaf het moment dat de aangepaste versie op onze Website is geplaatst. Wij adviseren periodiek deze Serviceovereenkomst te raadplegen.

Wanneer u zich niet houdt aan de voorwaarden van deze Serviceovereenkomst is CryptoCoiners indien noodzakelijk, gerechtigd om uw account, alle door u ter beschikking gestelde informatie en bestanden die verband houden met uw account met onmiddellijke ingang te deactiveren en te verwijderen. Wij zijn niet aansprakelijk tegenover u of een derde voor de beëindiging of annulering van uw toegang tot of gebruik van onze Website en/of lidmaatschappen. Als u niet tevreden bent met onze lidmaatschappen en/of Website is de beëindiging van uw lidmaatschap of opzegging van uw Account uw enige oplossing. U heeft het recht uw lidmaatschap te beëindigen zoals omschreven in artikel 4 van deze Serviceovereenkomst


4. Beëindiging van uw lidmaatschap


Het lidmaatschap en toegang tot de site begint direct nadat u akkoord bent gegaan met de lServiceovereenkomst. Indien u gebruik maakt van onze lidmaatschappen kunt u deze niet meer annuleren voor de eerste maand en kunt u slechts uw lidmaatschap beëindigen zoals onderstaand beschreven.

U gaat akkoord dat de beëindiging van uw lidmaatschap uw enige recht is in geval van een geschil met CryptoCoiners. Zowel u als CryptoCoiners zijn gerechtigd uw lidmaatschap op de Producten op elk moment te beëindigen. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om op het moment dat u uw lidmaatschap beëindigt uw Account te blokkeren en uw toegang tot de informatie in uw Account te ontzeggen.
U kunt uw verzoek tot beëindiging van uw lidmaatschap op één of meer van de lidmaatschappenschriftelijk (e-mail) richten aan CryptoCoiners. Uw beëindiging zal ingaan binnen 72 uur na ontvangst van uw verzoek tot beëindiging. CryptoCoiners zal zich inspannen alle verzoeken tot beëindiging binnen 72 uur na ontvangst te behandelen. Indien u na beëindiging van uw lidmaatschap gebruik gemaakt heeft van een lidmaatschap vervalt uw recht tot teruggave. CryptoCoiners behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om openstaande bedragen te innen voordat een eventueel verzoek tot beëindiging in behandeling wordt genomen.

Een lidmaatschap wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna stop opzegging van het lidmaatschap met telkens één maand automatisch verlengd, tenzij anders wordt vermeld in de aanbieding. Binnen de eerste lidmaatschapstermijn kan het lidmaatschap alleen tegen het einde van de overeengekomen lidmaatschapstermijn worden beëindigd, waarbij de abonnee uiterlijk een maand voor het nieuwe lidmaatschapstermijn CryptoCoiners over deze opzegging moet berichten. Dit kan via [email protected].

Bij automatische verlenging wordt het lidmaatschap omgezet in een lidmaatschap voor onbepaalde tijd. Opzegging van het lidmaatschap na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Dit kan via [email protected] of het instellingen menu van de website.
Informatie over de looptijd van uw lidmaatschap kan bij de klantenservice van CryptoCoiners worden opgevraagd via post en via dit formulier. De contactgegevens staan tevens vermeld bij de contactgegevens van de site.


5. Toegang tot informatie van lidmaatschappen, Website en/of Dienst


U gaat ermee akkoord dat CryptoCoiners zich het recht voorbehoudt om uw de toegang tot één van haar lidmaatschappen of Diensten te ontzeggen gebaseerd op de hiervoor genoemde criteria. De toegang tot de informatie binnen de lidmaatschappen of Diensten is afhankelijk van verschillende criteria (demografisch, geografisch, gezondsheidsgerelateerd of andere criteria die door CryptoCoiners kunnen worden gehanteerd).


6. Producten en/of diensten van derden


CryptoCoiners geeft geen enkele garantie van welke aard dan ook verbandhoudend met Producten en/of diensten van Derden. CryptoCoiners is geen partij bij transacties met derden ongeacht of CryptoCoiners winst of een andere beloning ontvangst als gevolg van deze transacties, CryptoCoiners is niet aansprakelijk voor kosten of schade veroorzaakt door deze transacties.

7. Garanties


CryptoCoiners noch een van haar partners garandeert dat de website, de lidmaatschappen of enige andere functionaliteit opgenomen in de website of in de lidmaatschappen/diensten continu of zonder fouten worden aangeboden, dat eventuele fouten gecorrigeerd worden, of dat de website, de lidmaatschappen of de servers waarop de website en de lidmaatschappen draaien vrij zijn van virussen of andere “kwaadaardige” componenten.
De lidmaatschappen, producten, informatie en materialen op de website worden aangeboden zoals ze zijn, zonder enige garantie.

CryptoCoiners geeft geen enkele garantie met betrekking tot tevredenheid, kwaliteit, geschiktheid voor een doel, veiligheid en accuraatheid.
Het gebruik van elk lidmaatschap, product, informatie en materiaal dat is gedownload of op een andere manier via gebruik van de website is verkregen is volledig voor uw eigen risico. U alleen bent verantwoordelijk voor welke schade dan ook aan uw computer of voor verlies van data dat het gevolg is van de download van een producten informatie of materiaal (inclusief maar niet gelimiteerd tot de lidmaatschappen).

Noch wij noch onze partners bieden enige garantie met betrekking tot het gebruik en de resultaten van het gebruik van onze lidmaatschappen, producten, informatie en materialen via de website. Geen enkel advies of informatie verkregen via CryptoCoiners personeel of de website kan leiden tot een garantie niet uitdrukkelijk voorzien in deze Serviceovereenkomst.
De beperkingen gelden voor zover toegestaan door Nederlands recht.


8. Beperking van aansprakelijkheid


U gaat akkoord dat, voor zover mogelijk naar Nederlands recht, CryptoCoiners en onze partners niet aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg of cumulatieve schade, of enige andere schade inclusief maar niet gelimiteerd tot schade door winstderving, verlies van goodwill, gebruik, verlies van data veroorzaakt door of een gevolg zijnde van:
* Het gebruik of niet kunnen gebruiken van de website, diensten en de lidmaatschappen;
* De kosten van het verkrijgen lidmaatschappen als gevolg van goederen, data, informatie of lidmaatschappen gekocht of gekregen of boodschappen ontvangen of transacties aangegaan via of vanaf de website;
* Ongeautoriseerde toegang tot of verandering van uw transacties of data;
* Verklaringen of gedrag van welke derde partij dan ook op de website (inclusief maar gelimiteerd op de lidmaatschappen);
* Een gebeurtenis redelijkerwijs buiten onze controle; en/of al het overige gerelateerd aan de website behoudens persoonlijke verwondingen of dood veroorzaakt door de grove onachtzaamheid van CryptoCoiners. In geen enkel geval zal de totale aansprakelijkheid van ons voor uw schade, verlies, onze wanprestatie of onrechtmatige daad het bedrag door u betaald aan CryptoCoiners te boven gaan. Indien u ontevreden bent met een deel van de website of met een van de bepalingen in deze Serviceovereenkomst is uw enige oplossing het niet langer gebruikmaken van de website.


9. Vrijwaring


U zult CryptoCoiners en onderliggende partijen vrijwaren van alle mogelijke claims van derden met betrekking tot aansprakelijkheid, schade en/of kosten (inclusief maar niet gelimiteerd tot redelijke juridische kosten), schade voortkomend uit uw ongepast gebruik van de Website (inclusief maar niet gelimiteerd tot de lidmaatschappen), uw schending van deze bepalingen, uw inbreuk of de inbreuk door gebruik door een andere gebruiker van uw account of de lidmaatschappen voor welke u geabonneerd bent, op enige intellectueel eigendomsrecht van een derde partij of entiteit.

10. Aansprakelijkheid voor content

 • De ondernemer biedt diverse vormen van content aan, zoals livestreams, video’s, podcasts, en andere vormen van media (hierna te noemen “Content”). Hoewel de ondernemer streeft naar het leveren van nauwkeurige en betrouwbare informatie, wordt de Content verstrekt zonder enige garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet.
 • De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of andere schade die voortvloeit uit het gebruik van of het vertrouwen op de Content. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, schade als gevolg van:
  • Het gebruik of de onmogelijkheid om de Content te gebruiken;
  • Fouten of omissies in de Content;
  • Acties ondernomen op basis van de Content;
  • Het vertrouwen op de juistheid of volledigheid van de Content.
 • De ondernemer is niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door technische problemen, storingen, of onbeschikbaarheid van de Content.
 • De Content is bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden en dient niet te worden beschouwd als professioneel advies. Gebruikers wordt geadviseerd om onafhankelijk advies in te winnen voordat zij beslissingen nemen op basis van de Content.
 • De ondernemer behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in de Content zonder voorafgaande kennisgeving.


11. Geschillen


* Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
* Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de geschillencommissie.
* Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
* Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt
* Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
* De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
* De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.


12. Overige bepalingen


– In het geval van een geschil voortkomend uit het gebruik van de Website, Dienst of lidmaatschap, is de winnende partij gerechtigd om alle juridische kosten verbandhoudende met het geschil op de andere partij te verhalen.
– Indien een bepaling of meerdere bepalingen in deze Serviceovereenkomst naar Nederlands recht niet afdwingbaar is/zijn, nietig, of vernietigbaar zal de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet worden aangetast.

– Deze Serviceovereenkomst, samen met onze Privacy Policy en dislaimers, vormen de volledige overeenkomst tussen u en CryptoCoiners met betrekking tot de onderwerpen geregeld in deze Serviceovereenkomst.
– Deze Serviceovereenkomst kunnen slechts worden gewijzigd door CryptoCoiners zoals uiteengezet hierboven, dan wel middels schriftelijke overeenstemming tussen beide partijen. Elke keer dat u gebruik maakt van de Website worden deze Serviceovereenkomst u ter hand gesteld en accepteert u deze.
– CryptoCoiners houdt zich uitdrukkelijk het recht voor haar rechten en verplichtingen onder deze Serviceovereenkomst over te dragen. Het niet afdwingen van een bepaling jegens de andere partij lijdt niet tot het afstand doen van een dergelijk recht door één van de partijen. Alle bepalingen blijven volledig afdwingbaar.
– CryptoCoiners is niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van de Website en/of de lidmaatschappen waarvoor uw zich heeft geabonneerd en/of overig niet nakomen veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze invloedssfeer en alle andere oorzaken buiten de invloedssfeer van CryptoCoiners.
– Behoudens de gevallen voorzien in deze Serviceovereenkomst, zal er geen enkele derde partij rechten aan deze Serviceovereenkomst ontlenen.


13. Contact


De Website en de lidmaatschappen worden geleverd door CryptoCoiners.
Indien u vragen of opmerkingen heeft aangaande kunt u contact opnemen met CryptoCoiners door uw vraag of opmerking te richten aan [email protected]
Deze Serviceovereenkomst is van kracht sinds 1 januari 2013